Previous Next

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., одобрява подадено проектно предложение на Община Горна Малина – BG05M9OP001-2.002-0269  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – Горна Малина” по процедура на директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ 499 995,00 лева. 

Дейностите по проекта ще започнат след сключване на Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от 19.04.2016 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади - общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина за стопанската 2016-2017 г. На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи настоящият протокол може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Елинпелинския районен съд.

Покана

ПОКАНА

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Горна Малина

К А Н И   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

на 04.05.2016 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина

на обществено обсъждане на:

Проект предложение

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Горна Малина, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:GMalina@abv.bg или в деловодството на Община Горна Малина на адрес:  с.Горна Малина, ул. „21” № 18.

14.04.2016 г.               

К М Е Т:  инж. Ангел Жиланов

 

Приложение:

Обява

Провежда се процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участъка II: Медковец - Руска Бяла" и участък III: "Руска Бяла - Столник""

 

Изтеглете пълен текст на обявата

Дарение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ

ЦЕНТРАЛНИ И СТОЛИЧНИ МЕДИИ

 

 

„ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“

 

На кратък номер 1255 ще се събират средства за нуждаещи се пенсионери

 

Българският Червен кръст се присъедини към Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България  Мая Манолова.

Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати с ваучери за 20 лева най-нуждаещите се пенсионери, които ще могат да пазаруват храни в 5 000 магазина в цялата страна.

Със SMSна кратък номер 1255 за всички мобилни оператори, на стойност 1 лев, освободен от ДДС, всеки може да подпомогне каузата.

 

Средства се набират и по банкова сметка в СИБАНК, разкрита за целите на кампанията, с титуляр Български Червен кръст.

IBAN: BG03BUIB98885029906100

Банков код: BUIBBGSF

Изрично условие на кампанията „Великден за всеки“ е, при попълване на платежното нареждане да се посочва общината, за която се прави паричното дарение. Целта е децентрализация на набраните средства, така че да е ясно с какъв паричен фонд разполага всяко от населените места и със съответната набрана сума да се купят ваучерите за храна.

 

Набраните средства ще бъдат разпределяни от специално сформиран за целта обществен съвет.

Покана

Мероприятие във връзка с ежегодното честване на "Седмица на гората" - 2016 г.

Заповед - защита на горските територии от пожари

 
 
 
 

Забрана

Със заповед № 98 от 31.03.2016 г. се забраняват къпане, плуване и практикуване на водни спортове в неохраняеми водни площи на територията на община Горна Малина.

 

Изтегли заповед № 98 от 31.03.2016 г. за повече информация

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в общинската администрация на община Горна Малина със седалище и адрес: с.Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва № 18.
На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и моя заповед № 074 от 11.03.2016г., Община Горна Малина  обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
Конкурсът се обявява за длъжностите:
1. «Директор на дирекция устройство на територията, архитектура, благоустройство, МДТ, програми и проекти и главен архитект» в общинската администрация.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
-образователна степен – магистър, специалност - архитект;
-минимален професионален опит за заемане на длъжността: четири години;
-работа в бюджетната сфера – една година;
-да познава нормативната уредба, свързана с работата по длъжността;
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: чрез практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнение на длъжността;
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
-писмено заявление за участие в конкурса по образец;
декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
-други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до  16.00 часа на 28.03.2016г., на адрес: с.Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва № 18, Общинска администрация, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в:  сградата на общинската администрация, на таблото I-ви етаж и на интернет страницата на общината.
6. Кратко описание на длъжностите съгласно утвърдената длъжностни характеристики:
  • За длъжността: «Директор на дирекция устройство на територията, архитектура, благоустройство, МДТ, програми и проекти и главен архитект»  - Извършва дейности по устройство на територията, съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти и издаване на строителни разрешения. Правомощията и задълженията се определят със ЗУТ; Организира, планира, ръководи и контролира дейността на специализираната администрация. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 420 лв.

 

Орган по назначаването:
КМЕТ НА ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА: 
 
/инж.Ангел Жиланов/

 

Изкуство за всички

 

 

 

 

„Изкуство за всички” е проект на Дружество „Знание”- София, който се реализира с подкрепата на община Горна Малина и Арт център „Вихрони”.

Целта на проекта е 40 деца от общината да се докоснат до света на изкуството, да придобият нови умения и развият  талантите си.

Екипът на Дружество „Знание” и творците от Арт център „Вихрони” искрено вярваме, че чрез този проект показваме нова перспектива на децата, научаваме ги да намират красотата и в малките неща и стимулираме  ценностната им система.  

Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи” , по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс”

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от 25.01.2016 г.

 
   Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади - общинска собственост.
На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи настоящият протокол може да се обжалва по отношение на площта
на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Елинпелинския районен съд.

 

Изтегли протокол в .pdf формат

Продължава набирането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

   Продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.

Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване.

 

Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

 Пълния текст на обявата може да изтеглите тук

Заповед № 376/28.10.2015 г.

Сметосъбиране

Заповед  № 376/28.10.2015 г.

Съобщение - Дърва за огрев

СЪОБЩЕНИЕ

 

ТП "Държавно горско стопанство Елин Пелин" Ви изпраща, информация относно утвърдените цени за директна продажба на дърва за огрев на физически лица и местата на временните складове от които може да се транспортират закупените дърва в териториалния обхват на дейност на стопанството за сведение.

Изтегли pdf с цени

Уведомление

Уведомление

За инвестиционно предложение

от ДП "Национална компания Железопътна Инфраструктура"

Изтегли уведомление

 

 


В началото на страницата